กระบวนทัศน์ใหม่ของระบบการสอนในยุคดิจิตอล

กระบวนทัศน์ใหม่ของระบบการสอนในยุคดิจิตอล

 

การสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

การสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

f5_1

การนำเสนอแบบจำลองสำหรับการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร่

f5_1

การนำเสนอแบบจำลองสำหรับการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร่

M-Learning : เปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่

 

M-Learning เปิดโลกความรู้

Amphitheater_002

ห้องเรียนเสมือนจริง

ห้องเรียนเสมือนจริง

ห้องเรียนกลับทาง ห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนกลับทาง ห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

 

การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

Social media

สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา

 

สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา

powerbook

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

eit-education

โรงเรียนที่ดีที่สุด มิติด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

โรงเรียนที่ดีที่สุด มิติด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม